Najčešća pitanja

ISPISI IZ VRTIĆA DJECE KOJA IDU U ŠKOLU


S obzirom na česte upite roditelja čija djeca su upisala prvi razred i odlaze u školu.

Možemo Vas izvijestiti da djeca koja odlaze u školu moraju se ispisati s 31.8. iz razloga što pedagoška godina u dječjim vrtićima počinje 1.9. kada se uključuju sva novoprimljena djeca te stoga nema uvjeta za ostanak djece koja odlaze u školu.
Temeljem čestih upita koje šaljete ovom Uredu možemo Vas izvijestiti da sukladno
 
Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), te
Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2015. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14):
 
PITANJE PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA DJECE

          Pravo na upis u programe gradskih predškolskih ustanova imaju djeca s prebivalištem na području Grada Zagreba (djeca stranih državljana sa važećim stalnim boravištem za strance na području Grada Zagreba), uz uvjet da uz dijete barem jedan roditelj ima prijavljeno prebivalište na području Grada Zagreba (barem jedan roditelj strani državljanin s prijavljenim stalnim boravištem za strance na području Grada Zagreba).
          Ako su zadovoljene sve potrebe djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za ostvarivanjem programa predškolskog odgoja, gradske predškolske ustanove mogu upisati i djecu roditelja koji nemaju prebivalište na području Grada Zagreba, uz uvjet da roditelji te djece plaćaju punu ekonomsku cijenu programa (uz mogućnost da dio troškova za tu djecu snose jedinice lokalne samouprave prema mjestu prebivališta roditelja ili ako su strani državljani da prema načelu uzajamnosti budu izjednačeni s roditeljima koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba).
 
 
PITANJE SUFINANCIRANJA

          Ekonomska cijena za redoviti program u petodnevnom radnom tjednu, planirana na temelju prosječnih troškova programa sukladno odredbama članka 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, iznosi za 2015.:
- za redoviti 10-satni program 1.900,00 kn;
- za redoviti poludnevni program 1.300,00 kn.
 
Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinancira se program predškolski ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb te također, odobreni redoviti programi za djecu predškolske dobi u vjerskim i drugim privatnim predškolskim ustanovama, u okviru osiguranih sredstava iz gradskog proračuna tim će se ustanovama osiguravati sredstva za redoviti 10-satni program predškolskog odgoja (odnosno program kraćeg trajanja za djecu s teškoćama u razvoju) po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba, te sufinancira djelatnost dadilja upisanih u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno odredbama Zakona o dadiljama (Narodne novine 37/13), a koje obavljaju djelatnost na području Grada Zagreba, pa tako u odnosu na
 
PRIHODE ČLANOVA KUĆANSTVA
PRIHODOVNI CENZUS MJESEČNI IZNOS SUFINANCIRANJA PO DJETETU IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA
1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više 1.300,00 kn
2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 3.501,00 do 4.500,00 kn 1.450,00 kn
3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 2.501,00 do 3.500,00 kn 1.600,00 kn
4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn 1.750,00 kn
 
 
 
STAMBENI KREDIT KAO OLAKŠICE

           Redoviti program - petodnevni tjedan predviđa da: „Ostvareni prihodi svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjuju se za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca.“
 
          Obzirom na citirano, možemo zaključiti da se isključivo stambeni kredit kojim se rješava stambeno pitanje obitelji može koristiti kao olakšica roditeljima, kod izračuna sudjelovanja roditelja u cijeni redovitog programa predškolskog odgoja, dok svaki daljnji stambeni / adaptacijski kredit bez obzira u koju je svrhu korišten niste u mogućnosti koristiti kao olakšicu roditeljima, kod izračuna sudjelovanja roditelja u cijeni redovitog programa predškolskog odgoja.
 
 
INVALIDITET KAO OLAKŠICA

             Dodatne olakšice u plaćanju redovitog programa imaju roditelji djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za:
- dijete roditelja invalida (100% i 90%) – oslobađa se (u potpunosti) obveze sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete roditelja invalida (80% do 60%) – plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete roditelja invalida (50% i manje) – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa
            Analogno tome dodatne olakšice u plaćanju redovitog programa imaju roditelji djece ovisno o stupnju tjelesnog oštećenja a sukladno važećem rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Ispiši stranicu