O nama

U Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Odjel za predškolski odgoj i obrazovanje skrbi o provedbi  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba i osigurava uvjete za provođenje programa i drugih potrebnih uvjeta u dječjim vrtićima.
Odjel za predškolski odgoj i obrazovanje surađuje i s drugim odjelima, službama, resornim uredima u Gradu Zagrebu, ministarstvima i institucijama koje su involvirane u područje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
Uz realizaciju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba, Odjel je zadužen i za strategiju, planiranje, praćenje i unapređivanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu.
Gradski ured je i suradnik dječjim vrtićima i drugim institucijama u realizaciji posebnih programa te  projekata koje financira EU.
Ispiši stranicu